Vedtægter

Dansk Brandsårforening

Formål: 

Foreningens formål er tredelt.  

 1. Forebyggelse. At udbrede viden om og forebygge brandskader i Danmark.Herunder at tilbyderådgivningog adgang til viden om brandskader.

 2. Rehabilitering. At hjælpe brandsårsofre og deres pårørende tilbage til et almindeligt liv.  

 3. Facilitering.At støtte initiativersom arbejder medat forbedre forholdene påområdet, herunderforskning.  

Hjemsted: 
Foreningen er forankret i Rigshospitalets klinik for plastikkirurgi- brystkirurgi og brandsårsbehandling.  
Foreningens geografiske tilhørssted vil være den siddende formands adresse.

Medlemmer og registrering:
Alle fagpersoner kan være medlemmer. Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket som findes på hjemmesiden samt indbetaling af 100 kr.
Alle medlemmer skal godkendes og medlemskab er gyldigt efter modtaget bekræftelse på mail. Kontingentet opkræves årligt i April måned og manglende indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen. Ved indbetaling af kontingent på andre tidspunkter af året dækker kontingentet frem til den følgende April måned.

Ikke-fagpersoner kan registrere sig som støtter af foreningen og alle donationer er naturligvis velkomne. Grundet den nye EU lovgivning bedes støtter skriftligt acceptere at deres information opbevares. Der er udarbejdet en skriftlig standard formular hertil for støtter.  

Generalforsamling 
Generalforsamlingener den øverste myndighed. 
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i maj måned. 
Tidspunktet varsles med min. 1 måned og medlemmerne får besked via. E-mail.  

Stemmeret 
Allebetalende/aktivemedlemmer har stemmeretved generalforsamling.  

Dagsordenfor generalforsamlingen 

 1. Valg af dirigent 2

 2. Valg af referent 

 3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse 

 4. Godkendelse af regnskab 

 5. Valgbestyrelse 

 6. Valg af revisor 

 7. Diskussion af indkomne forslag 

 8. Eventuelt 

Ekstraordinær generalforsamling 
Kan indkaldes med 2 ugers varsel.  

Bestyrelsen: 
Bestyrelsens sammensætning 
Denne består af 3personer. 
Mindst 1af disse skal være lægemed aktuel eller tidligere ansættelse påRigshospitalets afdeling for plastikkirurgi og brandsårsbehandling mens de øvrige medlemmerskal være sundhedsfagligtuddannet. 
Bestyrelsen vælger en formand, kasserer og revisor vedførstebestyrelsesmødeefterden ordinære generalforsamling.  

Valgperiode 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 årog kan genvælges.  

Suppleanter 
Der eren suppleant til bestyrelsen.Bestyrelsesmøderne er kun åbne for bestyrelsenog suppleant. 

Økonomi: 
Foreningens indtægter kommer fra velgørende arrangementer afholdt af foreningen samt vha. donationer fra privatpersoner, virksomheder eller andre organisationer som ønsker at støtte foreningen.  

Regnskab 
Regnskabet er åbent for alle og præsenteres på generalforsamlingen under punkt 4. Regnskabet følger kalenderåret. 
Regnskabet godkendes af bestyrelsen.  

Ekstern revisor– denne står udenfor foreningen 
Revisorens ansvar i foreningen er at kontrollere regnskabets rigtighed samt vejledeforeningeni atoverholder gældende love og regler. 
Eventuelle bemærkninger tilårsregnskabetfremlægges på generalforsamlingen.  

Tegningsregler 
Alle bestyrelsens medlemmer har tegningsret. Bindende økonomiske aftaler skal underskrives af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.  

Kassererens opgaver: 

 • Føre regnskabet 
 • I samarbejde med den udpegede revisor udarbejde årsregnskabet 

 • Løbende  indberetninger af information til SKAT herunder donationer 

 • Moms aflæggelse om nødvendigt 

 • Håndtering af bilag 

 

Vedtægtsændringer 
Kan gennemføresved generalforsamling med 2/3 flertal af de tilstedeværende.  

Opløsning af foreningen 
Kan opløses hvis 2/3 af medlemmerne på en generalforsamlingstemmer for.  
Såfremt 2/3 medlemmer ikke kan møde op kan der ved en fornyet ekstraordinær generalforsamling vedtages opløsning såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.  
En eventuel formue doneres til Ronald McDonald Børnefonden på Rigshospitalet.